Statut i cele - Elefants Poland

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Statut i cele

Stowarzyszenie
 

Stało się...11 listopada, w setnę Rocznicę Odzyskania Niepodległości (i moje imieniny) powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Miłośników Motocykli 'ELEFANT'S TEAM POLAND'. Kilka lat przymiarek skończyło się zadrukowaną ryzą papierów, przygotowanych przez moją pierwszą żonę Agnieszkę; garść podpisów, wiele godzin burzliwych ale konstruktywnych dyskusji przyniosło właściwy skutek...

Numer KRS: 0000762671

 
 

§

 
 

Statut Stowarzyszenia
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie miłośników motocykli „Elefants Team Poland”
, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest 46-200 Unieszów 15
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy
Kluczbork i województwa opolskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i
innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może
zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
zrzeszanie wielbicieli zabytkowych pojazdów marki CAGIVA ELEFANT i propagowanie wiedzy o historii
marki.
Zrzeszanie motocyklistów w gminie Kluczbork
promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym i trzeźwości kierowców
integracja europejskiej motocyklistow
promocja sportów motorowych
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
integracja miłośników ruchu motocyklowego z terenu gminy i powiatu Kluczborskiego
działalność na rzecz sportu i turystyki motocyklowej
działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
‾ organizacja spotkań międzynarodowych wielbicieli marki Cagiva,
‾ organizacja imprez krajowych I międzynarodowych o tematyce motocyklowej;
‾ organizowanie kursów i szkoleń z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze
‾ prowadzenie edukacji I szkoleń w zakrsie bezpieczeństwa I kultury jazdy na motocyklu
‾ działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
‾ organizowanie szkoleń związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
drogowych
‾ działalność charytatywna
‾ organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz zawodów motocyklowych
promowanie miasta i powiatu Kluczbork,
działania na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację,
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, wpłaci opłatę wpisową i zostanie przyjęty przez Zarząd
Stowarzyszenia,
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
deklaracji.
§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. . Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od
daty złożenia pisemnej deklaracji
§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i
rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co
najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
5. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6. korzystania w pierwszej kolejności z pomocy Stowarzyszenia i urządzeń do niego należących,
7. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia
§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz
uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni
ze składek członkowskich.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz
Stowarzyszenia,
 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczowyborcze,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz
Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
Zarząd
§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym prezesa wybieranego przez Walne Zebranie członków
Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania
Członków
b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f. zwoływanie Walnego Zebrania,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich
Dla ważności oświadczenia woli Stowarzyszenia, także w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego przez Walne Zgromadzenie
Członków
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia
Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w
określnym terminie
h. kontrola opłacania składek członkowskich,
i. udział w posiedzeniach Zarządu
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 27
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest
dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą w dniu
11.11.2018

 
 
 
 
licznik odwiedzin html
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego